Sistem za dimnjake

Category:

Опис

Sistem za dimnjake

OPIS:

Fleksibilna cev TEXOFLEX-RF se uvlači kroz izlazni otvor dimnjaka pomoću montažne sonde. Pri tome treba voditi računa o smeru ugradnje s’ obzirom na formiranu pertlu na zavojima cevi. Pertla mora biti okrenuta, u odnosu na smer strujanja produkata sagorevanja, kako je pokazano na slici.

MONTAŽA:

Veze između fleksibilne cevi i krutih elemenata sistema su ostvarene pomoću posebno oblikovanih obujmica i silikonskih zaptivača. Zbog potrebe centriranja u unutrašnjosti dimnjaka, na svakih 2,5 do 3,0 m dužine sistema postavljaju se odstojnici (OD).

Zbog potrebe ventilacije sistema na gornjem kraju dimnjaka ostaviti otvor od max. 5 cm2, a na donjoj strani cca 20 cm2.

Na dno sistema se ugrađuje skupljač kondenzata (SK) sa odvodnim crevom. Ceo sistem je prema potrebi oslonjen na teleskopski oslonac (TO). Sistem je primenljiv do temperature od 160°C.

Čišćenje sistema se sme vršiti samo pomoću četki od nemetalnih materijala.