DOO TEHNOEXPORT INĐIJA

 

OPŠTE ODREDBE

 

Opšti uslovi prodaje i isporuke proizvoda (u daljem tekstu: Opšti uslovi) sastavni su deo svih ugovora o prodaji i isporuci proizvoda (u daljem tekstu: Ugovor) koje DOO TEHNOEXPORT INĐIJA zaključuje sa svojim Kupcima.
Prodavac će ove uslove kao i njihove izmene i dopune objavljivati na svojoj web stranici i štampanim cenovnicima te će iste učiniti dostupnima drugoj ugovorenoj strani na bilo koji drugi pogodan način.
Na osnovu ovih Opštih uslova Prodavac nastupa kao Prodavac proizvoda i pružalac usluga iz okvira svog redovnog obavljanja delatnosti.

 

ROBA, NARUČIVANjE ISPORUKA

Pod robom koja je predmet kupoprodaje podrazumevaju se svi proizvodi iz proizvodnog asortimana Prodavca, prema Katalogu koji Prodavac dostavlja prilikom Ponude.

Ponude Prodavaca su do trenutka prihvatanja isključivo informativnog karaktera, odnosno do toga trenutka nisu obavezujuće i ne stvaraju obavezu na strani Prodavaca posebno u pogledu cena, količina, rokova isporuke i sl.,
Ponuda Prodavaca postaje obavezujuća u slučaju pisanog prihvatanja ponude u roku važenja ponude a u skladu sa raspoloživim zalihama proizvoda i postignutog dogovoraizmeđu ugovornih strana.
Prodavac će robu iz predhodnog člana isporučivati kupcu po dinamici određenoj pojedinačnim narudžbinama kupca.
Narudžbina Kupca sadrži vrstu, kvalitet i količinu robe koju naručuje i može biti data isključivo u pisanoj formi putem web naloga, maila, poštom ili na drugi podoban način.

Adrese elektronske pošte Prodavca na koju se šalju narudžbine su:

– office@tehnoexport.com
– office@tehnoexport.co.rs

Po dostavljanju narudžbine iz prehodnog stava ugovorne strane saglasno utvrđuju datum i mesto za predaju robe a u skladu sa odredbama ovog ugovora. Prodavac se obavezuje da u svemu postupa u skladu sa blagovremeno potvrđenom narudžbinom. Sve ostale informacije u vezi sa narudžbinom date telefonskim putem ili usmeno tokom ličnih poseta nisu obavezujuće za Prodavca izuzev ako su blagovremeno potvrđene u pisanoj formi.

Svaku isporuku naručene robe prati otpremnica koja je uručuje kupcu ili licu ovlašćenom od strane kupca za prijem robe, zajedno sa robom.
Kupac ili lice ovlašćeno od strane kupca za prijem robe je dužno da prilikom prijema u otpremnicu unese sledeće podatke: svoje ime i prezime (štampanim slovima) , svojeručni potpis, broj lične karte, JMBG, i svojstvo.

Ukoliko se isporuka vrši putem trećeg lica ( brza pošta, kurirske službe i dr. ) kupac ili ovlašćeno lice kod kupca je u obavezi da otpremnicu lično potpiše, te unese broj lične karte.

U pogledu isporuke robe, važe odredbe Incoterms 2020.
U zavisnosti od količine i vrednosti naručene robe, prilikom isporuke se koriste se dogovoreni pariteti. Ako Prodavac o svom trošku organizuje prevoz, Kupac je dužan pisano navesti adresu isporuke, kontakt osobu i telefonski broj i/ili broj mobilnog.
Ukoliko Kupac robu preuzima u sedištu prodavca, obavezan je da dolazak i preuzimanje robe najavi minimun jedan radni dan ranije u odnosu na dan preuzimanja.
Od trenutka prijema robe od strane lica ovlašćenog za prijem robe iz prethodnog stava ovog ugovora, svi dalji rizici padaju na teret Kupca.

Isporuka robe se po pravilu vrši u originalnom fabričkom pakovanju.
Ukoliko kupac zahteva parkovanje robe koje se razlikuje od starndardnog pakovanja prodavca, dužan je da dostavi pisanim putem sve zahteve vezeane za pakovanje. Posebni zahtevi kupca u pogledu vanstandardnog pakovanja utiču na cenu proizvoda, a što će posebno biti iskazano prilikom potvrde porudžbenice.
Prilikom isporuke robe Prodavac izdaje i uz robu dostavlja Račun i Otpremnicu.
Prilikom prijema robe, kupac ili lice ovlašćeno od strane kupca je dužno da primi i Račun i otpremnicu. Ukoliko se isporuka vrši putem trećeg lica ( brza pošta, kurirske službe i dr. ), kupac otpremnicu i račun preuzima od lica koje vrši dostavu.

Rokovi isporuke će biti određeni za svaki slučaj posebno i precizirani u Ugovoru, ponudi / profakturi.

Proizvodi iz standardnog prodajnog programa koji su dostupni na skladištu Prodavaca isporučuju se u roku ne dužem od 5 (pet) radnih dana, osim u izvanrednim situacijama.
Svi ostali proizvodi te posebne narudžbenice kupaca isporučuju se u roku od maksimalno 30 (trideset) dana, odnosno prema dogovoru.
Rok obrade porudžbenice kupca i povratna informacija o raspoloživosti proizvoda je 1 radni dan.
Rok isporuke počinje teći od datuma potvrde prijema narudžbenice, odnosno od dana uplate po predračunu koji Prodavac izdaje nakon prijema porudžbine Kupca, a zavisi o kategorije dostupnosti proizvoda.
Sve prodaje i isporuke proizvoda izvršiće se prema ovim Opštim uslovima i prihvaćenoj ponudi/narudžbenici, osim u slučaju kada je između ugovornih strana drugačije ugovoreno.
Delimične isporuke su moguće uz prethodnu najavu i specifikaciju dinamike isporuke, vrstu proizvoda i količinu. Minimalna količina za isporuku biće definisana pojedinačnim ugovorima sa kupcima.

U slučaju da Prodavac nije u mogućnosti isporučiti proizvode u dogovoreno vreme usled izvanrednih okolnosti za koje Prodavac ne odgovara (štrajk, prekid rada postrojenja, prekid isporuke sirovina, nedostatke sirovina, mere državnih organa, saobraćajni zastoji itd., ili u drugom slučaju više sile), isti ima pravo da produži rok isporuke ili u da u potpunosti odustane od isporuke, bez ikakve odgovornosti za naknadu štete i dužan je o tome pisanim putem obavestiti Kupca u trenutku nastanka takvih okolnosti.

 

KVALITATIVAN I KVANTITATIVAN PRIJEM ROBE

Kvantitativan prijem robe vrši se prilikom utovara robe u prevozno sredstvo kupca ili lica ovlašćenog od kupca, a u slučaju ugovaranja predaje robe F-co skladište kupca ili lica ovlašćenog od kupca ili odredište određeno od strane kupca – prilikom predaje robe Kupcu ili licu ovlašćenom od kupca. Primedbe na količinu robe Kupac (ili lice ovlašćeno od kupca) je dužan da istakne prilikom primopredaje robe pod pretnjom gubitka prava na reklamaciju isporučene količine robe.
Kupac je dužan da prilikom prijema robe izvrši kontrolu količine robe i količine naznačene u dokumentima koji prate isporuku ( Račun i Otpremnica), te ukoliko se pojavi neslaganje u količini, dužan je da odmah, bez odlaganja o tome obavesti Prodavca.

Kvalitativan prijem robe vrši Kupac ili lice ovlašćeno od kupca pri preuzimanju robe.
Kupac (ili lice ovlašćeno od kupca) je dužan da prilikom preuzimanja robe istakne primedbe na vidljive nedostatke robe i na kvalitet robe u kome će istaći ustanovljena odstupanja u odnosu na ugovoreni ili uobičajeni kvalitet i da odmah po prijemu a najkasnije u roku od 3 dana od dana prijema robe dostavi Prodavcu zapisnik u kojem konstatuje sva oštećenja ambalaže.

Ako isporučena roba ne odgovara ugovorenom kvalitetu, Kupac je dužan da ovu robu, pod pretnjom gubitka prava na reklamaciju, odmah po ustanovljenom odstupanju, izdvoji, sačini zapisnik o tome i o reklamaciji odmah pisanim putem obavesti Prodavca.
Prodavac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u času prelaza rizika na kupca, kao i za one materijalne nedostatke koji se pojave posle prelaza rizika na kupca ako su posledica uzroka koji je postojao pre toga.
Neznatan materijalni nedostatak ne uzima se u obzir.

Smatra se da materijalni nedostaci postoje u sledećim slučajevima:

1) ako stvar nema potrebna svojstva za njenu redovnu upotrebu ili za promet,
2) ako stvar nema potrebna svojstva za naročitu upotrebu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu, ili mu je morala biti poznata;
3) ako stvar nema svojstva i odlike koje su izričito ugovorene,
4) kad je prodavac predao stvar koja nije saobrazna uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi informisanja.

Prodavac neće odgovarati za nedostatke iz prethodnog stava ako su u času zaključenja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljivo lice sa prosečnim znanjem i iskustvom lica istog zanimanja i struke kao kupac moglo lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.
Ukoliko se nakon prijema robe od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari (skriveni nedostatak), kupac je dužan, pod pretnjom gubitka prava, da o tom nedostatku obavesti prodavca odmah, bez odlaganja.

Prodavac ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto protekne šest meseci od predaje stvari, izuzev kad je ugovorom određen duži rok.

Sve reklamacije se regulišu u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.
Prigovori na vidljive nedostatke u kvalitetu moraju biti upućeni prodavcu odmah, a pre same ugradnje. Prigovori na vidljive nedostatke u kvalitetu neće biti prihvaće za artikle koji su ugrađeni.
Svaka reklamacija mora biti u pisanoj formi i pravilno dokumentovana. Treba da sadrži: broj fakture, datum isporuke, naziv proizvoda, reklamiranu količinu kao i razlog reklamacije. Pored toga, kvalitativne reklamacije moraju biti praćene uzorcima i/ili slikama kartonskih kutija sa čitljivim informacijama o imenu proizvoda, broju, odnosno svim relevantnim obeležjima-oznakama na pakovanju.
Sve reklamacije na kvalitet ili kvantitet primljene robe, kupac je dužan da prijavi odmah, i to pismeno na adresu sedišta Prodavca, ili ne elektronsku poštu:

– office@tehnoexport.com
– office@tehnoexport.co.rs

 

ODGOVORNOST I GARANCIJA PRODAVCA

Ukoliko Prodavac sprovede postupak reklamacije a utvrdi se da je reklamacija opravdana, izvršiće se zamena proizvoda.

Kvalitet proizvoda kontroliše se tokom celog procesa proizvodnje. Prodavac poseduje standarde za proizvedenu i isporučenu robu, Prodavac garantuje za deklarisani kvalitet proizvoda ako se isti upotrebljava u skladu sa uputstvima proizvođača. Uputstva za upotrebu i sigurno rukovanje navedene su na ambalaži, te u tehničkim i sigurnosno-tehničkim listovima proizvoda. Svaki isporučeni proizvod Prodavac dostavlja tehničku specifikaciju proizvoda, kao i specifikaciju materijala izrade.
Prodavac ne odgovara za štetu koja nastane zbog nepoštovanja uputstva za upotrebu ili nestručnog rukovanja, a Kupac je dužan postupati s proizvodima u skladu sa tehničkom specifikacijom i uputstvima za upotrebu na istom. Reklamacija Kupca koja je vezana za kvalitet proizvoda a posledica je nepoštovanja uputstva za upotrebu, neće smatraće se osnovanom.
Prodavac se obavezuje da će Kupcu pružiti sve informacije neophodne za uspešnu ugradnju proizvoda.

 

KUPOPRODAJNA CENA, BONUS I RABAT

Prodavac prodaje Kupcu robu po cenama važećim u momentu predaje robe kupcu.
Cena robe iskazana je u zvaničnom katalogu Prodavca, cenovniku ili ponudi koju dostavlja Kupcu.

Komercijalni elementi za rabat su sledeći:

1. Rabat na fakturi.
2. Valuta plaćanja.
3. Kreditni limit.

 

GODIŠNjI BONUS

Prodavac može, u skladu sa svojom prodajnom politikom, odobriti Kupcu godišnji bonus, čije ostvarenje i obračun zavisi od sledećih elemenata:

1. Ostvarenje ciljeva prihoda,
2. Marketing,
3. Ostalo,

 

MAKSIMALNI IZNOS ZADUŽENjA ZA KUPCA – KREDITNI LIMIT

Prodavac, na osnovu pregleda prometa iz prethodne godine i urednosti Kupca u izmirenju obaveze plaćanja, utvrđuje maksimalni iznos zaduženja za Kupca za ceo period važenja ovog Ugovora (kreditni limit).

Maksimalni iznos zaduženja iz stava 1. ovog člana se u toku trajanja ovog Ugovora može promeniti (povećati ili smanjiti).

 

ROK I NAČIN PLAĆANjA

Za isporučenu robu, Prodavac kupcu dostavlja račun sa valutom plaćanja. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, isporučena roba se plaća odmah po prijemu, bez odloženog plaćanja. U zavisnosti od obima poslovanja koje kupac ima u kalendarskoj godini koja prethodi godini za koju se zaključuje ugovor, prodavac odobrava zakonske rokove plaćanja.

Ako postoji prigovor na kvalitet ili kvantitet robe koji je dat u skladu sa ovim Ugovorom, neosporni deo računa Kupac je dužan da plati saglasno odredbama ovog ugovora, a osporeni deo je dužan platiti odmah nakon rešenja prigovora.

Novi kupac kome je odobreno odloženo plaćanje od strane Prodavca, dužan je istovremeno sa prvom narudžbinom robe dostavi Prodavcu zakonsko sredstvo obezbeđenja.
Za sve neblagovremene uplate, Prodavac će zaračunati zakonsku zateznu kamatu.

 

ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE

Osim u slučajevima posebno predviđenim pojediničnim Ugovorima, kupcu nije dopušteno registrovati ili na drugi način koristi intelektualno vlasništvo Prodavac i brenda u vlasništvu prodavca, naziv, logo ili bilo koje drugo autorsko pravo, naziv bilo kojeg Proizvoda iz ovog Ugovora, kao i imena Internet domena, URL ili bilo koji njihov deo.
Kupcu nije dopušteno menjati logo i oznake proizvoda, kao i druge vlasničko-pravne oznake koje se pojavljuju kako na samom proizvodu, tako i na njegovom pakovanju i na pratećoj dokumentaciji.
Prodavac se obavezuje da će Kupcu omogućiti da se u prometu, za vreme važenja ovog ugovora, koristi robnim markama, trgovačkim žigovima, logotipima, znacima razlikovanja i drugim pravima intelektualne svojine čiji je nosilac isključivo u meri u kojoj je to potrebno radi promocije i uspešne prodaje robe Prodavca. Po prestanku poslovnog odnosa, Kupac je dužan da bez odlaganja prestane sa svakim oblikom korišćenja navedenih oznaka Prodavca.

 

OSTALE ODREDBE

Na sve što nije regulisano ovim Opštim uslovima ili posebno zaključenim Ugovorima, primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Sve sporove u vezi izvršenja Ugovora ugovorne strane će pokušati da reše sporazumno.
Ukoliko se nastali spor ne može rešiti dogovorom, ugovorne strane su saglasne da je nadlezan Privredni sud u Sremskoj Mitrovici.