ALGEMENE ZAKELIJKE VOORWAARDEN

DOO TEHNOEXPORT INĐIJA

 

ALGEMENE BEPALINGEN

 

De Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Producten (hierna: de Algemene Voorwaarden) maken integraal deel van alle overeenkomsten betreffende de verkoop en levering van producten (hierna: de Overeenkomst) die DOO TEHNOEXPORT INĐIJA sluit met haar Klanten.
Verkoper zal deze voorwaarden en hun wijzigingen op de internet website en ook gedrukte prijslijsten publiceren en op een andere beschikbare wijze aan de andere contractant ter beschikking stellen.
Op grond van deze Algemene Voorwaarden treedt Verkoper in het kader van zijn reguliere werkzaamheden op als Verkoper van producten en dienstverlener.

 

GOEDEREN, LEVERING BESTELLEN

De goederen die voorwerp van aan- en verkoop zijn, zijn alle producten uit het assortiment van Verkoper, volgens de Catalogus die Verkoper tijdens de Aanbieding overlegt.

De aanbiedingen van de Verkoper hebben tot het moment van aanvaarding een uitsluitend informatief karakter, dwz tot dat moment zijn ze niet bindend en zijn zij voor de Verkoper geen verplichting, met name wat betreft prijzen, hoeveelheden, levertijden, etc.
Dit aanbod van de verkoper wordt bindend bij schriftelijke aanvaarding van het aanbod binnen de geldigheidsduur van het aanbod en in overeenstemming met de beschikbare voorraad van producten en de tussen contractpartijen tot stand gekomen overeenkomst.
De verkoper zal de goederen uit het vorige artikel aan de koper leveren volgens de dynamiek die wordt bepaald door de individuele bestellingen van de koper.
De bestelling van de koper bevat het type, de kwaliteit en de hoeveelheid van de goederen die hij bestelt en kan uitsluitend schriftelijk worden doorgegeven via een webaccount, e-mail, post of andere geschikte middelen.

De e-mailadressen van de Verkoper aan wie de bestellingen worden verzonden zijn het volgende:

– office@tehnoexport.com
– office@tehnoexport.co.rs

Na het plaatsen van de bestelling uit de vorige paragraaf, bepalen de contractpartijen de datum en plaats voor levering van de goederen in overeenstemming met de bepalingen van dit contract. De verkoper verbindt zich ertoe te handelen in overeenstemming met de tijdig bevestigde bestelling. Alle andere informatie met betrekking tot de telefonische of mondelinge bestelling tijdens persoonlijke bezoeken is niet bindend voor de verkoper, tenzij deze tijdig schriftelijk is bevestigd.

Elke levering van de bestelde goederen gaat vergezeld van een leveringsbon die samen met de goederen wordt afgeleverd aan de koper of een persoon die door de koper gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen.
De koper of de persoon die door de koper is gemachtigd om de goederen in ontvangst te nemen, is verplicht om de volgende gegevens op de leveringsbon in te vullen: zijn voor- en achternaam (in blokletters), handgeschreven handtekening, ID kaart nummer, identiteitsnummer (JMBG) en titel.

Indien de levering geschiedt via een derde partij (exprespost, koeriersdiensten, enz.), is de koper of een bevoegde persoon bij de koper verplicht om de leveringsbon persoonlijk te ondertekenen en het ID-kaart nummer in te voeren.

Ten aanzien van de levering van goederen zijn de bepalingen van Incoterms 2020 van toepassing.
Afhankelijk van de hoeveelheid en de waarde van de bestelde goederen worden bij de levering overeengekomen pariteiten gehanteerd. Indien Verkoper het transport op eigen kosten regelt, is Koper verplicht het afleveradres, contactpersoon en telefoonnummer en/of mobiel nummer schriftelijk te vermelden.
Indien de Koper de goederen op de hoofdzetel van de verkoper afhaalt, is hij verplicht de aankomst en de afhaling van de goederen ten minste één werkdag eerder dan de dag van afhaling aan te kondigen.
Vanaf het moment van ontvangst van de goederen door de persoon die bevoegd is om de goederen in ontvangst te nemen genoemd in de vorige paragraaf van deze overeenkomst, zijn alle verdere risico’s voor rekening van de Koper.

De goederen worden geleverd in de originele fabrieksverpakking.
Indien koper verzoekt om stalling van goederen die afwijkt van de standaard verpakking van verkoper, is hij verplicht alle eisen met betrekking tot verpakking schriftelijk in te dienen. Speciale klantvereisten met betrekking tot niet-standaardverpakkingen zijn van invloed op de prijs van het product, die speciaal wordt vermeld bij het bevestigen van de bestelling.
Bij het afleveren van de goederen geeft de verkoper de factuur en de leveringsbon samen met de goederen af en bezorgt deze.
Bij ontvangst van de goederen is de koper of een door de koper gemachtigde persoon verplicht om zowel de factuur als de afleveringsbon in ontvangst te nemen. Indien de levering via een derde partij gebeurt (exprespost, koeriersdiensten, enz.), neemt de koper de leveringsbon en de factuur over van de persoon die de levering uitvoert.

Leveringstermijnen worden van geval tot geval bepaald en gespecificeerd in het Contract, de Aanbieding / Proforma Factuur.

Producten uit het standaard verkoopprogramma die beschikbaar zijn in het magazijn van Verkoper worden geleverd binnen een termijn van maximaal 5 (vijf) werkdagen, behoudens in noodsituaties.
Alle overige producten en speciale klantorders worden binnen maximaal 30 (dertig) dagen geleverd, of volgens afspraak.
De deadline voor het verwerken van de bestelling van de klant en feedback over de beschikbaarheid van het product is 1 werkdag.
De leveringstermijn begint vanaf de datum van bevestiging van ontvangst van de inkooporder, dwz vanaf de dag van betaling volgens de proforma factuur die door de verkoper is uitgegeven na ontvangst van de bestelling van de koper, en is afhankelijk van de beschikbaarheidscategorie van het product.
Alle verkopen en leveringen van producten geschieden in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en de geaccepteerde aanbieding/inkooporder, tenzij anders overeengekomen tussen contractpartijen.
Gedeeltelijke leveringen zijn mogelijk met voorafgaande kennisgeving en specificatie van leveringsdynamiek, producttype en hoeveelheid. De minimale leveringshoeveelheid wordt bepaald door individuele contracten met klanten.

Indien Verkoper door buitengewone omstandigheden waarvoor Verkoper niet verantwoordelijk is, de producten niet op het overeengekomen tijdstip kan leveren (staking, bedrijfsonderbreking, onderbreking van de grondstoffen, tekort aan grondstoffen, maatregelen van overheidsinstanties, jams e.d., of anderszins overmacht), heeft hij het recht de leveringstermijn te verlengen of de levering geheel te annuleren, zonder enige aansprakelijkheid voor schade en is hij verplicht de Koper daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.

 

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE ONTVANGST VAN GOEDEREN

Kwantitatieve acceptatie van goederen vindt plaats bij het laden van goederen in het voertuig van de koper of een door de koper gemachtigde persoon, en in het geval van het contracteren van de levering van goederen F-co magazijn van de koper of een door de koper gemachtigde persoon of door de koper – bij overhandiging van de goederen aan de koper of een door de koper gemachtigde persoon. Klachten over de hoeveelheid goederen de koper (of een door de koper gemachtigde persoon) is verplicht om bij overhandiging van de goederen te wijzen op het gevaar het recht op het claimen van de geleverde hoeveelheid goederen te verliezen.
De koper is verplicht om de hoeveelheid goederen en de hoeveelheid die is aangegeven in de documenten die de levering vergezellen (factuur en leveringsbon) te controleren, en als er een afwijking in de hoeveelheid is, is hij verplicht om de verkoper onmiddellijk en onverwijld op de hoogte te stellen.

De kwalitatieve aanvaarding van goederen geschiedt door de Koper of een door de Koper gemachtigde persoon bij de overname van de goederen.
De koper (of een door de koper gemachtigde) is verplicht bezwaren tegen de zichtbare gebreken van de goederen en de kwaliteit van de goederen te wijzen, waarbij hij de geconstateerde afwijkingen van de overeengekomen of gebruikelijke kwaliteit en onverwijld na ontvangst en uiterlijk 3 dagen vanaf de dag van ontvangst van de goederen aan de verkoper een bewijs van alle schade aan de verpakking overleggen.

Indien de geleverde goederen niet aan de overeengekomen kwaliteit beantwoorden, is de koper verplicht deze goederen, onder dreiging van verlies van het recht op reclameren, onmiddellijk na de afwijking te scheiden, een aantekening te maken en de verkoper onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van de klacht.
De verkoper is aansprakelijk voor materiële gebreken van de goederen die zij had op het moment van de risico-overdracht aan de koper, evenals voor die materiële gebreken die optreden na de risico-overdracht aan de koper indien ze te wijten zijn aan een oorzaak die eerder bestond.
Kleine materiële gebreken worden niet in aanmerking genomen.

Materiële gebreken worden geacht te bestaan in de volgende gevallen:

1) als de zaak niet over de nodige eigenschappen beschikt voor normaal gebruik of voor de handel,
2) indien de zaak niet over de nodige kenmerken beschikt voor het bijzondere gebruik waarvoor de koper ze verwerft, en die de verkoper bekend was, of hem bekend moet zijn;
3) indien de zaak niet de eigenschappen en kenmerken heeft die uitdrukkelijk zijn overeengekomen,
4) wanneer de verkoper een artikel heeft overhandigd dat niet overeenkomt met het monster of model, tenzij het monster of model slechts ter informatie wordt getoond.

Verkoper is niet aansprakelijk voor de gebreken uit het vorige lid indien deze bij het sluiten van de overeenkomst bij de koper bekend waren of hem niet onbekend konden blijven.
Geoordeeld wordt dat de tekortkomingen die een zorgzaam persoon met gemiddelde kennis en ervaring van een persoon van hetzelfde beroep en beroep als de klant gemakkelijk zou kunnen opmerken tijdens de gebruikelijke inspectie van zaken, de koper niet onbekend konden blijven.
Indien na ontvangst van de goederen van de koper blijkt dat de zaak een gebrek vertoont dat niet kon worden ontdekt door de gebruikelijke inspectie bij overname van de zaak (verborgen gebrek), is de koper verplicht, onder dreiging van verlies van rechten, om de verkoper onmiddellijk en onverwijld op de hoogte stellen.

De verkoper is niet verantwoordelijk voor gebreken die optreden nadat zes maanden zijn verstreken sinds de levering van het artikel, behalve wanneer in het contract een langere periode is vermeld.

Alle klachten worden geregeld in overeenstemming met positieve wettelijke voorschriften.
Klachten over zichtbare kwaliteitsgebreken moeten onmiddellijk en vóór installatie aan de verkoper worden gemeld. Klachten over zichtbare gebreken in kwaliteit worden voor geïnstalleerde zaken niet in behandeling genomen.
Elke klacht moet schriftelijk en naar behoren worden gedocumenteerd. Het moet het volgende bevatten: factuurnummer, leveringsdatum, productnaam, geadverteerde hoeveelheid en de reden van de klacht. Daarnaast dienen kwalitatieve klachten vergezeld te gaan van monsters en/of afbeeldingen van kartonnen dozen met leesbare informatie over de productnaam, het nummer, of alle relevante markeringen op de verpakking.
Alle klachten over de kwaliteit of kwantiteit van de ontvangen goederen, is de koper verplicht om onverwijld, schriftelijk aan het adres van de verkoper te melden, of per e-mail aan:

– office@tehnoexport.com
– office@tehnoexport.co.rs

 

VERKOPER AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

Indien Verkoper de klachtenprocedure voert en wordt vastgesteld dat de klacht gegrond is, zal het product worden vervangen.

De kwaliteit van producten wordt gedurende het hele productieproces gecontroleerd. De verkoper heeft specifieke normen voor gefabriceerde en geleverde goederen, de verkoper garandeert de aangegeven kwaliteit van het product als het wordt gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Instructies voor gebruik en veilige hantering staan vermeld op de verpakking, evenals in de technische en veiligheidsinformatiebladen van het product. Voor elk geleverd product legt de verkoper de technische specificatie van het product voor, evenals de specificatie van het fabricagemateriaal.
Verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing of onoordeelkundige behandeling en Koper is verplicht de producten te behandelen in overeenstemming met de technische specificaties en gebruiksaanwijzing daarop. Klachten van de klant met betrekking tot de kwaliteit van het product en het gevolg van het niet naleven van de gebruiksaanwijzing, worden niet als gegrond beschouwd.
De verkoper verbindt zich ertoe de koper alle informatie te verstrekken die nodig is voor de succesvolle installatie van het product.

 

AANKOOPPRIJS, BONUS EN KORTING

De verkoper verkoopt de goederen aan de koper tegen de prijzen die gelden op het moment van levering van de goederen aan de koper.
De prijs van de goederen wordt vermeld in de officiële catalogus van de Verkoper, de prijslijst of de aanbieding die aan de Koper is ingediend.

Commerciële elementen voor de korting zijn als volgt:

  1. Korting op facturen.
    2. Betalingsvaluta.
    3. Kredietlimiet.

 

JAARLIJKSE BONUS

De Verkoper kan, in overeenstemming met zijn verkoopbeleid, de Koper een jaarlijkse bonus toekennen, waarvan de realisatie en berekening afhankelijk is van de volgende elementen:

  1. Omzetdoelen behalen,
    2. Marketing,
    3. Andere

 

MAXIMAAL SCHULDBEDRAG VOOR KOPER – KREDIETLIMIET

Verkoper bepaalt op basis van het overzicht van de omzet van het voorgaande jaar en de regelmatigheid van Koper bij het voldoen aan de betalingsverplichting, het maximale bedrag aan schulden voor Koper voor de gehele looptijd van deze Overeenkomst (kredietlimiet).

Het in lid 1 van dit artikel genoemde maximale bedrag aan schulden kan gedurende de looptijd van deze Overeenkomst worden gewijzigd (verhoogd of verlaagd).

 

TERMIJNEN EN BETALINGSWIJZE

Voor de geleverde goederen levert de verkoper een factuur aan de koper met de valuta van betaling. Tenzij anders overeengekomen, worden de geleverde goederen direct na ontvangst betaald, zonder uitstel van betaling. Afhankelijk van het handelsvolume dat de koper heeft in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarvoor het contract wordt gesloten, keurt de verkoper de wettelijke betalingstermijnen goed.

Indien er bezwaar is tegen de kwaliteit of kwantiteit van de goederen die in overeenstemming met deze Overeenkomst zijn verstrekt, dient het onbetwiste deel van de factuur door de Koper te worden betaald in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst, en dient het betwiste deel onmiddellijk na oplossing te worden betaald. het bezwaar.

De nieuwe koper, aan wie uitstel van betaling is verleend door de Verkoper, is verplicht om de wettelijke zekerheid te leveren aan de Verkoper tegelijk met de eerste bestelling van goederen.
Voor alle laattijdige betalingen zal de Verkoper wettelijke vertragingsrente in rekening brengen.

 

BESCHERMING VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM

Behalve in gevallen die specifiek zijn bepaald in individuele Overeenkomsten, is het aan de Koper niet toegestaan om het intellectuele eigendom van de Verkoper en het merk dat eigendom is van de Verkoper, de naam, het logo of enig ander auteursrecht, de naam van enig Product onder deze Overeenkomst en internetdomeinnamen, URL of een deel daarvan.
Het is de koper niet toegestaan het logo en de productmerken, evenals andere eigendomsmerken die op het product zelf, alsmede op de verpakking en bijbehorende documentatie voorkomen, te wijzigen.
De verkoper verbindt zich ertoe de koper in staat te stellen handelsmerken, logo’s, onderscheidende tekens en andere intellectuele eigendomsrechten in de omzet te gebruiken tijdens de geldigheid van dit contract, waarvan de houder uitsluitend is voor zover dit nodig is voor de promotie en succesvolle verkoop van Goederen van de verkoper. Bij beëindiging van de zakelijke relatie is de koper verplicht om elke vorm van gebruik van de genoemde merken van de verkoper onverwijld te beëindigen.

 

ANDERE BEPALINGEN

Op al hetgeen niet in deze Algemene Voorwaarden of speciaal gesloten Overeenkomsten is geregeld, zijn de bepalingen van de Verbintenissenwet van toepassing.

De contractpartijen zullen alle geschillen met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst in der minne proberen op te lossen.
Als het geschil niet in overeenstemming kan worden opgelost, komen de contractpartijen overeen dat de rechtbank van koophandel in Sremska Mitrovica bevoegd is.